Bestuursrecht en milieurecht

Advocaat bestuursrecht

Met wet- en regelgeving en handhaving daarvan heeft de overheid veel invloed op de samenleving en economie. De advocaten bestuursrecht van Van Diepen Van der Kroef zijn gespecialiseerd in samenwerking met de overheid bij de realisatie van projecten en investeringen, het maken van beleid en het verkrijgen van vergunningen. Maar de overheid kan ook een tegenstander zijn bij procedures over beleidsvorming, vergunningweigering en handhaving. Zij adviseren en procederen bijvoorbeeld over bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening, handhaving door de overheid en daarbij opgelegde sancties, intrekking of weigering van vergunningen en het gedwongen sluiten van een bedrijf.

Expertise bestuursrecht

Wij hebben onder meer kennis en ervaring inzake:

 • Bestemmingsplannen
 • Bestuurlijke dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete
 • Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
 • Ongedaan maken en voorkomen sluiting bedrijf
 • Bouwvergunningen
 • Exploitatievergunningen
 • Milieuvergunningen en –ontheffingen
 • Nadeelcompensatie
 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Planschade
 • Projectontwikkeling
 • Projectuitvoeringsbesluiten
 • Ruimtelijke ordening
 • Wet algemene bepalingen (Wabo)
 • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
 • Wet op de ruimtelijke ordening (Wro)
 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

Expertise milieurecht en afvalstoffenrecht

Het milieu- en afvalstoffenrecht is een zeer specifiek aandachtsgebied, met veel invloed van het Europees recht. De handhaving hiervan is niet alleen bestuursrechtelijk, maar in toenemende mate strafrechtelijk en dan is specialistische rechtsbijstand van doorslaggevende betekenis. Onze advocaten begeleiden u in procedures bij de milieu- en strafrechters bij de Rechtbank, de Raad van State en het Europese Hof van Justitie.

Wij hebben onder meer kennis en ervaring inzake:

 • Omgevingsvergunningen afvalbedrijven en productenten
 • Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)
 • Kennisgevingsdocumenten en Bijlage VII documenten
 • End-of-waste of bijproduct
 • Kaderrichtlijn afvalstoffen
 • Strafrecht in afvalzaken
 • Wet Bibob bij afval- en bouwstoffen
 • Wet milieubeheer (Wm)
 • Wet bodembescherming (Wbb)

Heeft u advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in bestuursrecht, milieurecht en afvalstoffenrecht.

Advocaat Afvalstoffenrecht Hoorn
Ron Laan

Expert afvalstoffenrecht, Viva De Valken

Hoorn